CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH http://www.leninh.vn

Đại hội Đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Lệ Ninh năm 2018
13.07.2018

Đại hội Đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Lệ Ninh năm 2018

Ngày 14/05/2018, Công ty cổ phần Lệ Ninh tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018. Tham dự đại hội gồm có 23 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.230.067 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.


 Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Lệ Ninh đã công bố các  văn bản của UBND tỉnh về việc giảm vốn nhà nước, điều chỉnh vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ; Công văn về ý kiến chủ sở hữu để Người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại đại hội cổ đông năm 2018; 

Đại hội đã nge và thống nhất nội dung của Công văn về giảm vốn nhà nước, điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng giảm vốn nhà nước; đồng thời điều chỉnh khoản 2 điều 17 và khoản 2, khoản 5 điều 18 của Bản điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Lệ Ninh.

 

Đại hội cũng đã được nge đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Lệ Ninh.

 Sau khi nge nội dung các tờ trình, đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết và biên biên bản Đại hội Cổ đông năm 2018. Kết quả tán thành là 8.230.067 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết. 
URL của bản tin này::http://www.leninh.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=198

© CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH contact: admin@mail.com